השפעה: האקדמיה

תחזיות: האקדמיה

השפעה על אקדמיה מקומית של שווקי טיסה הימיים

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

הנחות
 
 
 
 
 
שנת 1שנת 2שנת 3שנת 4שנת 5
נמלים26140313475579
סירות (4 / נמל)1035611,2511,9002,315
טייסים2581,4023,1264,7505,787
טייסים / רבעון653517821,1881,447
כיתות11368
מדריכים1491417

דוח רווח והפסד חזוי

אקדמיה הימית טיסה: דוח רווח והפסד חזוי
 
# של סטודנטים2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
מכירות5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
עלויות תפעול-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
רווח גולמי5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
פחת-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G &-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
הכנסות ריבית149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
הוצאות ריבית-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
רווח לפני מס4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
מסים על הכנסה-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
רווח נקי2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
פחת30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
הכנסות ריבית-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
הוצאות ריבית108,675320,250525,875717,150892,675
מסים על הכנסה1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
רווח נקי4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

מאזן צפוי

אקדמיה הימית טיסה: המאזן צפוי
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
נכסים
נכסים שוטפים
בדיקה / חיסכון7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
חשבונות חייבים53,411290,227647,167983,3251,197,973
מלאי3,4507,10011,15015,20019,650
נכסים שוטפים אחרים25,00025,00025,00025,00025,000
סך נכסים שוטפים7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
רכוש קבוע
עלות3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
רכוש קבוע נטו3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
סה"כ נכסים10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חשבונות זכאים2,06410,07022,51934,47741,958
התחייבויות שוטפות אחרות50,00050,00050,00050,00050,000
סכו התחייבויות שוטפות52,06460,07072,51984,47791,958
התחייבויות לזמן ארוכים3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
סכו כל התחייבויות3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
יושר
מניות רגילות500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
נוסף המשולמים בהון4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
עודפים2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
סך הון עצמי7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
התחייבויות והון עצמי של חברה10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

תזרים מזומנים חזויים

אקדמיה הימית טיסה: תזרים מזומנים חזוי
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
פעילות שוטפת
רווח נקי2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
התאמות דרושות כדי להציג רווח נקי
למזומנים נטו מפעילות:
שינוי ב:
חשבונות חייבים-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
חשבונות זכאים2,0648,00612,44911,9577,481
נכסים שוטפים אחרים-25,000----
פחת30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
מלאי-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
התחייבויות אחרות50,000----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השוטפות2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
עילות השקעה
ציוד מחנאות-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השקעה-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
פעילות מימון
הלוואות בע"מ3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns בע"מ-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
השקעות הון עצמי5,000,0003,000,0002,000,000--
תשלומי דיבידנד-----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות מימון8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
עליית מזומנים נקיה לתקופה7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
מזומנים לתחילת תקופה-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
מזומנים לסוף התקופה7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

סיכום