השפעה: האקדמיה

תחזיות: האקדמיה

השפעה על אקדמיה מקומית של שווקי טיסה הימיים

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

[Id = שולחן 27 /]

דוח רווח והפסד חזוי

[Id = שולחן 29 /]

מאזן צפוי

[Id = שולחן 30 /]

תזרים מזומנים חזויים

[Id = שולחן 31 /]

סיכום