שפעת: סיור מהיר

תחזיות: Touring המהיר

השפעה על שוק הסיור המהיר

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

תיור מהיר: סיכום תחזית שוק
 
 
 
 
נתח שוקנוסעיםפאקס / היוםריצות / יוםסירותפאקס / Runסה"כ הכנסותסה"כ הוצאותרווח נקי
סך הכול 201018,418,1571,307,689,133
שתף% 101,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
שתף% 203,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
שתף% 305,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

דוח רווח והפסד חזוי

תיור מהיר: STATMENT ההכנסה הצפויה
 
# של סירות נפרס104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
מכירות10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
עלויות תפעול-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
רווח גולמי6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
פחת-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G &-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
הכנסות ריבית85,916197,770241,698276,926382,671
הוצאות ריבית-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
רווח לפני מס4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
מסים על הכנסה-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
רווח נקי3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
פחת256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
הכנסות ריבית-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
הוצאות ריבית900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
מסים על הכנסה1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
רווח נקי5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

מאזן צפוי

תיור מהיר: מאזן צפוי
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
נכסים
נכסים שוטפים
בדיקה / חיסכון4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
חשבונות חייבים102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
מלאי30,250120,500210,625300,750381,750
נכסים שוטפים אחרים25,00025,00025,00025,00025,000
סך נכסים שוטפים4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
רכוש קבוע
עלות30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
רכוש קבוע נטו29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
סה"כ נכסים34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חשבונות זכאים38,485155,480277,531408,367534,185
התחייבויות שוטפות אחרות50,00050,00050,00050,00050,000
סכו התחייבויות שוטפות88,485205,480327,531458,367584,185
התחייבויות לזמן ארוכים26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
סכו כל התחייבויות26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
יושר
מניות רגילות500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
נוסף המשולמים בהון4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
עודפים3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
סך הון עצמי8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
התחייבויות והון עצמי של חברה34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

תזרים מזומנים חזויים

תיור מהיר: תזרים מזומנים חזוי
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
פעילות שוטפת
רווח נקי3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
התאמות דרושות כדי להציג רווח נקי
למזומנים נטו מפעילות:
שינוי ב:
חשבונות חייבים-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
חשבונות זכאים38,485116,995122,051130,836125,818
נכסים שוטפים אחרים-25,000----
פחת256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
מלאי-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
התחייבויות אחרות50,000----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השוטפות3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
עילות השקעה
ציוד מחנאות-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השקעה-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
פעילות מימון
הלוואות בע"מ30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns בע"מ-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
השקעות הון עצמי5,000,0003,000,0002,000,000--
תשלומי דיבידנד-----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות מימון31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
עליית מזומנים נקיה לתקופה4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
מזומנים לתחילת תקופה-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
מזומנים לסוף התקופה4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

סיכום