שפעת: Offshore המהיר

תחזיות: שירותי Offshore מהירים

השפעה על שוק Offshore המהיר

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

שירותי offshore FAST: מבט לשווקים צפוי
 
לַחֲלוֹקHelosהכנסות / כלי / מוהכנסההוצאהרווח נקי
שתף% 10110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
שתף% 20218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
שתף% 30326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

דוח רווח והפסד חזוי

שירותי offshore FAST: דוח רווח והפסד חזוי
 
# של סירות נפרס2577180335542
נתח שוק
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
מכירות51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
עלויות תפעול-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
רווח גולמי33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
פחת-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G &-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
הכנסות ריבית536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
הוצאות ריבית-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
רווח לפני מס29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
מסים על הכנסה-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
רווח נקי21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
פחת214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
הכנסות ריבית-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
הוצאות ריבית724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
מסים על הכנסה7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
רווח נקי29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

מאזן צפוי

שירותי offshore FAST: מאזן צפוי
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
נכסים
נכסים שוטפים
בדיקה / חיסכון26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
חשבונות חייבים516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
מלאי57,000177,000417,000774,0001,251,000
נכסים שוטפים אחרים25,00025,00025,00025,00025,000
סך נכסים שוטפים27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
רכוש קבוע
עלות57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd Depr-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
רכוש קבוע נטו56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
סה"כ נכסים84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חשבונות זכאים183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
התחייבויות שוטפות אחרות50,00050,00050,00050,00050,000
סכו התחייבויות שוטפות233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
התחייבויות לזמן ארוכים20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
סכו כל התחייבויות20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
יושר
מניות רגילות4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
נוסף המשולמים בהון42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
עודפים16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
סך הון עצמי63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
התחייבויות והון עצמי של חברה84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

תזרים מזומנים חזויים

שירותי offshore FAST: תזרים מזומנים חזוי
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
פעילות שוטפת
רווח נקי12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
התאמות דרושות כדי להציג רווח נקי
למזומנים נטו מפעילות:
שינוי ב:
חשבונות חייבים-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
חשבונות זכאים183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
נכסים שוטפים אחרים-25,000
פחת214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
מלאי-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
התחייבויות אחרות50,000
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השוטפות21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
עילות השקעה
ציוד מחנאות-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השקעה-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
פעילות מימון
הלוואות בע"מ24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
Paydowns בע"מ-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
השקעות הון עצמי46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
תשלומי דיבידנד-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות מימון62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
עליית מזומנים נקיה לתקופה26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
מזומנים לתחילת תקופה-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
מזומנים לסוף התקופה26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

סיכום