שפעת: מעבורות מהירות

תחזיות: מעבורות מהירות

השפעה על שוק המעבורת המהירה

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

מעבורת מהירה: מבט לשווקים צפוי
 
 
נתח שוקנוסעיםכוליםהכנסות @ 12 / פאקסהוצאהרווח נקי
WO% חדירים 1057,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
WO% חדירים 20114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
WO% חדירים 30172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

דוח רווח והפסד חזוי

מעבורת מהירה: דוח רווח והפסד חזוי
 
 
 
# של סירות נפרס3383170234301
נתח שוק1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
מכירות43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
עלויות תפעול-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
רווח גולמי19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
פחת-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G &-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
הכנסות ריבית22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
הוצאות ריבית-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
רווח לפני מס9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
מסים על הכנסה-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
רווח נקי6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
פחת852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
הכנסות ריבית-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
הוצאות ריבית3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
מסים על הכנסה2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
רווח נקי12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

מאזן צפוי

מעבורת מהירה: מאזן צפוי
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
נכסים
נכסים שוטפים
בדיקה / חיסכון1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
חשבונות חייבים439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
מלאי100,000251,000513,000706,000908,000
נכסים שוטפים אחרים25,00025,00025,00025,00025,000
סך נכסים שוטפים1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
רכוש קבוע
עלות100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
רכוש קבוע נטו99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
סה"כ נכסים100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חשבונות זכאים247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
התחייבויות שוטפות אחרות50,00050,00050,00050,00050,000
סכו התחייבויות שוטפות297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
התחייבויות לזמן ארוכים89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
סכו כל התחייבויות89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
יושר
מניות רגילות500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
נוסף המשולמים בהון4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
עודפים6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
סך הון עצמי11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
התחייבויות והון עצמי של חברה100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

תזרים מזומנים חזויים

מעבורת מהירה: תזרים מזומנים חזוי
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
פעילות שוטפת
רווח נקי6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
התאמות דרושות כדי להציג רווח נקי
למזומנים נטו מפעילות:
שינוי ב:
חשבונות חייבים-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
חשבונות זכאים247,632381,428685,145549,029605,392
נכסים שוטפים אחרים-25,000----
פחת852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
מלאי-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
התחייבויות אחרות50,000----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השוטפות6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
עילות השקעה
ציוד מחנאות-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השקעה-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
פעילות מימון
הלוואות בע"מ99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
Paydowns בע"מ-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
השקעות הון עצמי5,000,0003,000,0002,000,000--
תשלומי דיבידנד-----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות מימון94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
עליית מזומנים נקיה לתקופה1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
מזומנים לתחילת תקופה-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
מזומנים לסוף התקופה1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

סיכום