השפעה: משלוח מהיר

תחזיות: משלוח מהיר

חלק זה נמצא בבנייה, ואילו מתעדכן לכלול נתוני 2012 חדשים. אנו מצפים לקבל את סעיף IMPACT סיים בסוף ינואר.

השפעה על שוק המשלוח המהיר

רווח נקי שנתי פוטנציאלי של נתח שוק

משא מהיר: מבט לשווקים צפוי
 
 
נתח שוקחלוקת הכנסותכוליםהכנסות SPהוצאות SPרווח נקי SPרווח / כלי
שתף% 11,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
שתף% 22,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
שתף% 33,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
שתף% 45,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
שתף% 56,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

דוח רווח והפסד חזוי

משא מהיר: דוח רווח והפסד חזוי
 
 
# של סירות נפרס3061115213384
נתח שוק0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
מכירות48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
עלויות תפעול-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
רווח גולמי26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
פחת-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G &-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
הכנסות ריבית164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
הוצאות ריבית-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
רווח לפני מס18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
מסים על הכנסה-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
רווח נקי12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
פחת777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
הכנסות ריבית-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
הוצאות ריבית2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
מסים על הכנסה5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
רווח נקי21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

מאזן צפוי

מאזן צפוי: משא מהיר
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
נכסים
נכסים שוטפים
בדיקה / חיסכון8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
חשבונות חייבים481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
מלאי91,000185,000348,000643,0001,157,000
נכסים שוטפים אחרים25,00025,00025,00025,00025,000
סך נכסים שוטפים8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
רכוש קבוע
עלות91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
רכוש קבוע נטו90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
סה"כ נכסים99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
התחייבויות והון עצמי
התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חשבונות זכאים220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
התחייבויות שוטפות אחרות50,00050,00050,00050,00050,000
סכו התחייבויות שוטפות270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
התחייבויות לזמן ארוכים81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
סכו כל התחייבויות81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
יושר
מניות רגילות500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
נוסף המשולמים בהון4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
עודפים12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
סך הון עצמי17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
התחייבויות והון עצמי של חברה99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

תזרים מזומנים חזויים

משא מהיר: תזרים מזומנים חזוי
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
פעילות שוטפת
רווח נקי12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
התאמות דרושות כדי להציג רווח נקי
למזומנים נטו מפעילות:
שינוי ב:
חשבונות חייבים-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
חשבונות זכאים220,325232,149417,612789,8111,422,368
נכסים שוטפים אחרים-25,000----
פחת777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
מלאי-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
התחייבויות אחרות50,000----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השוטפות13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
עילות השקעה
ציוד מחנאות-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות השקעה-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
פעילות מימון
הלוואות בע"מ90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns בע"מ-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
השקעות הון עצמי5,000,0003,000,0002,000,000--
תשלומי דיבידנד-----
מזומני ​​נטו שנבעו מפעילות מימון86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
עליית מזומנים נקיה לתקופה8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
מזומנים לתחילת תקופה-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
מזומנים לסוף התקופה8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

סיכום

* תוכן החסר

* תוכן החסר